Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliği Özeti

İlgili mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

E-Fatura UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler1/7/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler1/7/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını1/7/2017 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden itibaren) E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.


E-Arşiv Fatura Uygulaması
Uygulamaya Geçiş Tarihi
1/7/2020 tarihinden itibaren E-Fatura uygulamasına dahil olanlar1/7/2020 tarihinden itibaren 
E-İrsaliye UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. Elektrik, doğalgaz, petrol üreticileri,dağıtıcıları ve bayileri. Benzin istasyonları dahil.1/7/2020 tarihine kadar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. Tütün mamülleri, alkollü içecek ve kolalı gazozların üretici, ithalatçı, bayilerini e dağıtıcılarını kapsamaktadır.1/7/2020 tarihine kadar
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. Yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madenlerdir. Altın, gümüş, elmas, uranyum, kum, çakıl, kömür, mermer, granit bu kapsamda yer almaktadır.1/7/2020 tarihine kadar
4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. Demir veya çelikten eşya imal edenler, ithal ve ihraç edenler bu kapsamdadır.1/7/2020 tarihine kadar
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.1/7/2020 tarihine kadar
E-Serbest Meslek Makbuzu UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar1/6/2020 tarihine kadar
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlarİşe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar
E-Müstahsil Makbuzu UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar1/7/2020 tarihine kadar
E-Defter UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerE-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu geçen mükellefler izleyen yılın başından itibaren
Bağımsız denetime tabi olan şirketler ciroya bakılmaksızın01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve takip eden yıllarda bağımsız denetime tabi olan şmükellefler ise takip eden yılın başından itibaren
E-Bilet UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmeler1/1/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren
Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri1/7/2020 tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar
Sohbeti aç
Yardım ister misiniz?
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim ?